Uitnodiging informatiebijeenkomst stremming Stevinsluis Den Oever

ingevoerd op 15-02-2019

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 22-02-2019 | 14:32:06

Zoals u weet is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen van het project Afsluitdijk. In dit project wordt onder meer de Afsluitdijk versterkt om het achterland te beschermen tegen overstromen. Onderdeel van die versterking is het bouwen van twee nieuwe keersluizen, één bij Den Oever (Stevinsluis) en de andere bij Kornwerderzand (Lorentzsluizen). De nieuwe keersluis bij Den Oever wordt gebouwd in de voorhaven direct ten noorden van de schutsluis. Omdat de hinder die hieruit voortkomt langer duurt dan eerder werd aangenomen, nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.

Stremming schutsluis Den Oever
Rijkswaterstaat streeft er naar om de vaarweggebruiker zo min mogelijk te hinderen, maar de keersluis kan niet worden gebouwd zonder aanzienlijke gevolgen voor de scheepvaart. In het verleden heeft Rijkswaterstaat al met gebruikers van de vaarweg om tafel gezeten om hun belangen en zorgen bij de bouw van de nieuwe keersluis te bespreken. Mede op basis hiervan is een maximale stremming van de schutsluis Den Oever van 4 maanden als uitgangspunt gehanteerd en dat leek haalbaar te zijn. Bij het nader uitwerken van het ontwerp door opdrachtnemer Levvel is echter gebleken dat de keersluis niet binnen een stremming van 4 maanden kan worden gerealiseerd. Levvel en RWS hebben de afgelopen periode alternatieven beschouwd, mede met het oog op het zoveel mogelijk beperkt houden van de hinder voor de vaarweg.  Voor de bouw van de keersluis is volgens de huidige inzichten 5,5 maand stremming van de schutsluis Den Oever nodig. Om tegenvallers te kunnen opvangen houdt Rijkswaterstaat rekening met een stremmingsperiode van 6 maanden, die volgens de huidige planning plaats zal vinden in/rond de winter van 2020-2021. Dat is natuurlijk aanzienlijk meer dan wat we eerder hebben aangegeven.

Informatiebijeenkomst
Rijkswaterstaat en Levvel organiseren een bijeenkomst waarin zal worden toegelicht hoe de keersluis zal worden gebouwd, welke afwegingen daarbij  een rol hebben gespeeld en wat de gevolgen voor de scheepvaart zijn. Daarnaast willen we met u als gebruiker/belanghebbende de planning van deze 6 maanden bespreken. Bij een stremmingsperiode van 6 maanden is het niet meer goed mogelijk de stremming geheel buiten de herfst- en voorjaarsvakantie te houden. Graag horen wij van u welke gevolgen u daarbij ondervindt en willen we samen onderzoeken welke maatregelen er denkbaar zijn om de hinder en de gevolgen daarvan voor u zoveel mogelijk te beperken.

Rijkswaterstaat en Levvel nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst op vrijdag 8 maart 2019, van 14.30-17.00 u in het projectkantoor van Levvel, Stontelerweg 1, 1779 GZ in Den Oever (navigatie Stontelerweg Den Oever, bewegwijzering ter plaatse).

Het programma van deze bijeenkomst ziet er in grote lijnen als volgt uit:
14.30-15.00 u             Inloop en koffie
15.00-15.15 u             Welkom en aanleiding
15.15-15.30 u             Toelichting bouw keersluis Den Oever en stremming Stevinsluis
15.30-15.40 u             Pauze
15.40-16.40 u             Bespreken gevolgen en onderzoeken van mogelijke maatregelen
16.40-17.00 u             Samenvatting, afronding.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar afsluitdijk@rws.nl.

Bron:Project Aflsluitdijk